Chi phí gia cố mái dốc bằng Geocell

Chi phí gia cố mái dốc bằng Geocell

Chi phí gia cố mái dốc bằng Geocell bao gồm tổng hợp các chi phí sau: Chi phí xử lý mặt bằngChi phí vật tư Geocell và các vật tư phụChi phí thi công căng trải và định vị GeocellChi phí đổ đất màuChi phí trồng cỏ Thi công đổ đất màu điền ô Geocell Với một mái dốc cơ bản sử dụng Ô địa kỹ …